Asmens duomenų apsauga

1.    Duomenų valdytojas: Nacionalinis pagalbos centras, juridinio asmens kodas 300128323, buveinė Konstitucijos pr. 23A, 08105 Vilnius.
2.    Duomenų tvarkytojų nėra.
3.    Tvarkydamas asmens duomenis, duomenų valdytojas vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804), 2015 m. gegužės 1 d. Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais VDAI direktoriaus 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1T-74(1.12.E).
4.    Asmens duomenų tvarkymo tikslai: nuotolinės slaugos paslaugos teikimas, tiesioginė rinkodara.
5.    Tvarkomų asmens duomenų sąrašas kiekvienu asmens duomenų tvarkymo tikslu:
5.1.    nuotolinės slaugos paslaugos teikimas: vardas, pavardė, gyv. vieta, telefono numeris, amžius, lytis, buvimo vieta, patekimo į gyv. vietą informacija, fiziniai parametrai (pargriuvimas, judesių, judėjimo statistika), pasiklausymas per įrenginį, jei suveikė davikliai, ar buvo paspaustas pavojaus mygtukas, duomenys apie sveikatą;
5.2.    tiesioginė rinkodara: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, adresas, telefono numeris.
6. Esant poreikiui, asmens duomenys teikiami Bendrajam pagalbos centrui, Viešajai įstaigai Greitosios medicinos pagalbos stotis.
7. Asmens duomenų saugojimo terminas: nuotolinės slaugos paslaugos teikimo tikslu – 3 metus nuo nuotolinės slaugos paslaugos teikimo sutarties pabaigos. Tiesioginės rinkodaros tikslu – 2 metus nuo paslaugos teikimo sutarties pabaigos ar paskutinio prisijungimo prie interneto svetainės.
8. Duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimo tvarka:
8.1. Duomenų subjekto teisė susipažinti su savo asmens duomenimis
8.1.1. Duomenų subjektas, asmeniškai pateikęs duomenų valdytojui adresu Nacionalinis pagalbos centras, Konstitucijos pr. 23A, 08105 Vilnius, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 metus.
8.1.2. Duomenų valdytojas, gavęs duomenų subjekto paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, privalo atsakyti, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikti duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu. Neatlygintinai tokius duomenis duomenų valdytojas teikia duomenų subjektui kartą per kalendorinius metus. Teikiant duomenis atlygintinai, atlyginimo dydis neturi viršyti duomenų teikimo sąnaudų. Duomenų teikimo atlyginimo tvarką nustato Vyriausybė.
8.2. Duomenų subjekto teisė reikalauti ištaisyti, sunaikinti ar sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus
8.2.1. Jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis 8.1. punkte nurodyta tvarka, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiasi į duomenų valdytoją, duomenų valdytojas nedelsdamas privalo asmens duomenis patikrinti ir duomenų subjekto rašytiniu prašymu, pateiktu asmeniškai, pašto adresu Nacionalinis pagalbos centras, Konstitucijos pr. 23A, 08105 Vilnius, nedelsdamas ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.
8.2.2. Jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, ir kreipiasi į duomenų valdytoją, duomenų valdytojas nedelsdamas privalo neatlygintinai patikrinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir duomenų subjekto prašymu (išreikštu rašytine forma) nedelsdamas sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.
8.2.3. Duomenų subjekto prašymu sustabdžius jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, asmens duomenys, kurių tvarkymo veiksmai sustabdyti, turi būti saugomi tol, kol bus ištaisyti ar sunaikinti (duomenų subjekto prašymu arba pasibaigus duomenų saugojimo terminui). Kiti tvarkymo veiksmai su tokiais asmens duomenimis gali būti atliekami tik:
1) turint tikslą įrodyti aplinkybes, dėl kurių duomenų tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti;
2) jei duomenų subjektas duoda sutikimą toliau tvarkyti savo asmens duomenis;
3) jei reikia apsaugoti trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus.
8.2.4. Duomenų valdytojas privalo nedelsdamas pranešti duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.
8.2.5. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, gavus duomenų subjekto prašymą.
8.2.6. Jeigu duomenų valdytojas abejoja duomenų subjekto pateiktų asmens duomenų teisingumu, jis privalo sustabdyti tokių duomenų tvarkymo veiksmus, duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie asmens duomenys gali būti naudojami tik jų teisingumui patikrinti.
8.3. Duomenų subjekto teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys
8.3.1. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, nenurodydamas nesutikimo motyvų. Šiuo atveju duomenų valdytojas privalo nedelsdamas ir nemokamai nutraukti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.
8.3.2. Duomenų subjekto prašymu duomenų valdytojas privalo pranešti duomenų subjektui apie jo asmens duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimą ar atsisakymą nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus.

Dokumentas patvirtintas 2016-04-29 vadovo įsakymu Nr. NPC-502.