Paslaugų teikimo sąlygos ir taisyklės

Kai paslaugos užsakovas ir gavėjas yra skirtingi asmenys (paslaugą užsakote kitam asmeniui )

 1. Sutartis su paslaugos užsakovu. Peržiūrėti / atsisiųsti
 2. Sutartis su paslaugos gavėju. Peržiūrėti / atsisiųsti

 

Kai paslaugos užsakovas ir gavėjas yra tas pats asmuo (paslaugas užsakote sau)

 1. Sutartis su paslaugos užsakovu ir gavėju. Peržiūrėti / atsisiųsti

 

 

1. Sutartis su Pagalbos linijos paslaugos užsakovu.

 

PATVIRTINTA
NACIONALINIO PAGALBOS CENTRO
direktoriaus 2016-05-12
įsakymu Nr. _________

Nuotolinės pagalbos paslaugos užsakymo taisyklės

Norėdami užsakyti nuotolinės pagalbos paslaugą, Jūs privalote perskaityti ir sutikti su žemiau išdėstytomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės arba Sutartis) bei jų laikytis. Uždėdami varnelę ties „Su paslaugų teikimo sąlygomis ir taisyklėmis susipažinau ir besąlygiškai sutinku.“ patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, jas supratote ir sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis bei įsipareigojate jų laikytis.
1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šis dokumentas yra nuotolinės pagalbos paslaugos (toliau – Paslauga arba Paslaugos) užsakymo sutartis, kuri yra sudaroma tarp Nacionalinio pagalbos centro, juridinio asmens kodas 300128323, Konstitucijos pr. 23A, Vilnius, (toliau – Paslaugos teikėjas) ir Jūsų (toliau – Užsakovas) dėl Paslaugos teikimo trečiajam asmeniui.

1.2. Paslaugos teikėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles, apie pakeitimus pranešdamas raštu interneto svetainėje www.pagalboslinija.lt. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo dienos.

1.3. Apie tokius pakeitimus, kurie sunkina Užsakovo padėtį (pavyzdžiui, Paslaugos kainos padidinimas), Paslaugos teikėjas informuoja Užsakovą jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba registruotu paštu jo nurodytu adresu ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo dienos. Laikoma, kad Užsakovas sutinka su šiais pakeitimais, jei jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos nepraneša Paslaugos teikėjui, jog su jais nesutinka. Jeigu Užsakovas nesutinka su Paslaugos teikėjo siūlomais aukščiau paminėtais pakeitimais, Užsakovas turi teisę nedelsdamas nutraukti Sutartį, pranešdamas apie Sutarties nutraukimą el. pašto adresu info@pagalboslinija.lt arba telefonu 8 52 555755  iki dienos, kurią bus pradėti taikyti tokie pakeitimai.

2. Registracijos duomenys

2.1. Registracijos duomenys – tai asmens duomenys (Užsakovo vardas, pavardė, gyv. adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, duomenys apie faktinį Paslaugos gavėją), kuriuos būtina pateikti, norint užsakyti Paslaugą. Pateikdamas duomenis apie faktinį paslaugos gavėją, Užsakovas patvirtina, kad turi faktinio Paslaugos gavėjo sutikimą suteikti tokią informaciją Paslaugos teikėjui.

2.2. Užsakovas įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir / ar papildyti Registracijos duomenis, kuriuos jis pateikė Paslaugos teikėjui pateikdamas Paslaugos užsakymą, šiems duomenims pasikeitus. Šalys susitaria, jog Paslaugos teikėjas vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Užsakovo pateikti Registracijos duomenys yra teisingi ir išsamūs. Paslaugos teikėjas jokiu atveju nebus atsakingas už nuostolius, atsiradusius Užsakovui ir / ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Užsakovas nurodė neteisingus ir / ar neišsamius Registracijos duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Registracijos duomenų jiems pasikeitus.

2.3. Paslaugos teikėjas patvirtina, kad Užsakovo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi Paslaugos teikimo tikslu ir, kaip kliento, tiesioginės rinkodaros tikslu, jei Užsakovas nėra tam paprieštaravęs. Paslaugos teikėjas įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir neatskleisti Užsakovo asmens duomenų tretiesiems asmenims, tiesiogiai nesusijusiems su Paslaugos teikėjo teikiamomis Paslaugomis. Užsakovas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, paspausdamas atsisakymo nuorodą atsiųstame el. laiške, pranešdamas apie tai el. paštu info@pagalboslinija.lt, parašydamas adresu Nacionalinis pagalbos centras, Konstitucijos pr. 23A, Vilnius; susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis.

3. Paslaugos užsakymas

3.1. Užsakovas užsako Paslaugą, pateikdamas Paslaugos teikėjui užsakymą telefonu8 52 555755 arba naudodamasis elektronine interneto svetainės www.pagalboslinija.lt užsakymų pateikimo sistema.

3.2. Užsakovui pateikus užsakymą, Paslaugos teikėjas pasirašo atskirą sutartį su faktiniu Paslaugos gavėju, kurioje detaliai aptariamas Paslaugos teikimas, Paslaugos gavėjo asmens duomenų tvarkymas, Paslaugos naudojimo laikotarpiui suteikiamos įrangos (toliau – Įranga) naudojimas ir kitos sąlygos. Užsakydamas Paslaugą, Užsakovas patvirtina, kad yra susipažinęs su sutarties, kuri bus pasirašyta su faktiniu Paslaugos gavėju, turiniu.

4. Paslaugos aprašymas ir kainos
Planas Nr. 1

Paslaugos naudojimo laikotarpiui suteikiama įranga:

Nuotolinės pagalbos įrenginys  BRING+
Belaidis pagalbos mygtukas

Paslaugos aprašymas:

 • Nuotolinė pagalba 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę
 • Kaupiama išsami Paslaugos gavėjo sveikatos istorija
 • Pasitelkiami artimųjų kontaktai, raktai avariniam atidarymui
 • Bendradarbiaujama su Bendruoju pagalbos centru
 • Paslaugą teikia apmokyti pirmosios pagalbos specialistai

7,95 Eur/mėn. – mokant kas 24 mėn.
8,95 Eur/mėn. – mokant kas 12 mėn.
10,95 Eur/mėn. – mokant kas 1 mėn.

Aktyvavimas – 139 Eur (mokestis negrąžinamas, išskyrus atsisakius Sutarties Taisyklių 7 skyriuje numatyta tvarka

Planas Nr. 2

Paslaugos naudojimo laikotarpiui suteikiama įranga:

Nuotolinės pagalbos įrenginys  BRING+
Belaidis pagalbos mygtukas
Gaisro jutiklis

Paslaugos aprašymas:

 • Nuotolinė pagalba 24 val. per parą,7 dienas per savaitę
 • Kaupiama išsami Paslaugos gavėjo sveikatos istorija
 • Pasitelkiami artimųjų kontaktai, raktai avariniam atidarymui
 • Bendradarbiaujama su Bendruoju pagalbos centru
 • Paslaugą teikia apmokyti pirmosios pagalbos specialistai

8,95 Eur/mėn. – mokant kas 24 mėn.
9,95 Eur/mėn. – mokant kas 12 mėn.
11,95 Eur/mėn. – mokant kas 1 mėn.

Aktyvavimas – 169 Eur (mokestis negrąžinamas, išskyrus atsisakius Sutarties Taisyklių 7 skyriuje numatyta tvarka

 

Užsakius Paslaugą, Įrangos pakavimas ir pristatymas Lietuvos teritorijoje yra nemokamas. Bet kada vėliau užsakant papildomą įrangą, pakavimas ir pristatymas Lietuvos teritorijoje (išskyrus Neringą) yra 6,90 EUR.

5. Apmokėjimas už Paslaugą

5.1. Paslaugos teikėjas pradeda teikti Paslaugas tik po to, kai Užsakovas apmoka už Paslaugas ir pinigai patenka į Paslaugos teikėjo sąskaitą banke. Užsakovui nesumokėjus, Sutartis nutrūksta (laikoma, kad Užsakovas atsisakė Sutarties), o Paslaugos teikėjas neturi pareigos teikti Paslaugos.

5.2. Užsakymo metu Užsakovas gali pasirinkti mokėjimo planą ir už Paslaugą mokėti: a) kas 24 mėn.; b) kas 12 mėn.; c) kas 1 mėn.

5.3. Sąskaitos už būsimą laikotarpį pateikiamos užsakymo metu nurodytu Užsakovo elektroninio pašto adresu ar kitu užsakymo pateikimo metu pasirinktu būdu. Sąskaitos turi būti apmokėtos per 7 (septynias) dienas nuo jų pateikimo dienos.

5.4. Užsakovui vėluojant apmokėti sąskaitą daugiau kaip 14 (keturiolika) dienų, Paslaugos teikimas sustabdomas, informuojant apie tai Užsakovą jo elektroninio pašto adresu, iki į Paslaugos gavėjo sąskaitą bus sumokėta skolos suma. Paslaugos teikimo atnaujinimas, kai Paslauga atnaujinama per 30 (trisdešimt) dienų, yra nemokamas. Kai Paslaugos teikimas atnaujinamas vėliau nei po 30 (trisdešimt) dienų, taikomas Paslaugos atnaujinimo mokestis – 11,95 EUR.

5.5. Tuo atveju, jei Užsakovas nesumoka priklausančios mokėti sumos ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų, Paslaugos teikėjas įgyja teisę nutraukti Sutartį ir reikalauti grąžinti Įrangą.

5.6. Paslaugos teikėjas turi teisę skaičiuoti 0,05% delspinigius už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną. Už kiekvieną pradelstą mėnesį gali būti taikomas papildomas 2,90 EUR skolos administravimo mokestis.

6. Įrangos pristatymas

6.1. Užsakius Paslaugą ir gavus apmokėjimą, šalių suderintu terminu Užsakovo nurodytu adresu pristatoma Įranga. Paslaugos teikėjas perduodamas Paslaugos gavėjui Įrangą neperduoda nuosavybės teisės į ją.
6.2. Paslaugos teikimo pradžia laikoma Įrangos pristatymo data.

6.3. Užsakovas sutinka, kad Užsakovo užsakyme nurodytu adresu pristačius Įrangą ir Įrangą priėmusiam asmeniui ir / arba Užsakovui pasirašius jos perdavimo – priėmimo akte, laikoma, kad Įranga yra tinkamai perduota Užsakovui ir Užsakovas dėl to neturi jokių pretenzijų.

6.4. Pristačius Įrangą, Užsakovas, asmuo, nurodytas Užsakovo užsakyme, arba asmuo, esantis užsakyme nurodytu adresu, privalo patikrinti Įrangos būklę.

6.5. Jei Užsakovas, asmuo, nurodytas Užsakovo užsakyme, arba asmuo, esantis užsakyme nurodytu adresu ir priimantis Įrangą, pastebi išorinį siuntos pažeidimą, jis privalo tai pažymėti Įrangos priėmimo – perdavimo akte bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Užsakovui, asmeniui, nurodytam Užsakovo užsakyme, arba asmeniui, esančiam užsakyme nurodytu adresu, pasirašius Įrangos priėmimo – perdavimo akte be pastabų, laikoma, kad Įranga perduota nepažeista.

6.6. Jeigu Užsakovas atsisako priimti Įrangą arba Įrangos pristatymas Užsakovui yra neįmanomas dėl to, kad Užsakovas, užsakydamas Paslaugą, nurodė neteisingą savo adresą ar adresą, kur turi būti pristatyta Įranga, Užsakovas privalo atlyginti visus Paslaugos teikėjo nuostolius, susijusius su Sutarties vykdymu.

6.7. Paslaugos teikėjas neatsako už Įrangos pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Paslaugos teikėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

6.8. Nutraukus Sutartį, Užsakovas įsipareigoja savo sąskaita grąžinti Paslaugos teikėjui Įrangą tokios būklės, kokios ji buvo pristatyta, atsižvelgiant į Įrangos normalų nusidėvėjimą. Praradus ar sugadinus Įrangą, Užsakovas įsipareigoja sumokėti Paslaugos teikėjui Įrangos kainą. Įrangos kaina yra:

Įrangos pavadinimasKaina EUR
Nuotolinės pagalbos įrenginys BRING+ T30G189,00
Belaidis mygtukas BRING+ RC30P42,00
Nauja apyrankė BRING+ RC30P belaidžiui mygtukui11,00
Belaidis gaisro jutiklis SD1042,00
Mobilaus ryšio SIM kortelė 12,00

7. Teisė atsisakyti Sutarties, Įrangos bei pinigų grąžinimo tvarka

7.1. Užsakovas, nenurodydamas priežasties, per 14 (keturiolika) dienų nuo Sutarties sudarymo (užsakymo Paslaugos teikėjui pateikimo) dienos turi teisę atsisakyti Sutarties pranešdamas apie tai Paslaugos teikėjui.

7.2. Apie Sutarties atsisakymą Užsakovas Paslaugos teikėjui praneša vienu iš šių būdų: užpildydamas pavyzdinę sutarties atsisakymo formą https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9 arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti Sutarties. Pranešimas dėl Sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu info@pagalboslinija.lt. Gavęs Užsakovo pranešimą dėl Sutarties atsisakymo, Paslaugos teikėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

7.3. Užsakovui įgyvendinus teisę atsisakyti Sutarties, pasibaigia šalių pareigos vykdyti Sutartį.

7.4. Jei Įranga jau buvo pristatyta Užsakovo nurodytu adresu, Užsakovas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą pateikimo Paslaugos teikėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti Įrangą Paslaugos teikėjui. Įrangą Paslaugos teikėjui reikia grąžinti adresu, kuris Paslaugos teikėjo nurodomas Užsakovui atsiųstame patvirtinime apie pranešimo dėl Sutarties atsisakymo gavimą. Įrangos grąžinimą apmoka Užsakovas ir Paslaugos teikėjas jam šių išlaidų nekompensuoja.

7.5. Grąžindamas Įrangą, Užsakovas privalo tinkamai supakuoti Įrangą, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Paslaugos teikėjas neatsako už Įrangą, kuri buvo išsiųsta netinkamai supakuota, netinkamai nurodžius adresą, taip pat, jei Įranga buvo prarasta ar sugadinta siuntimo metu.

7.6. Pinigai Užsakovui grąžinami per 14 (keturiolika) dienų po to, kai Paslaugos teikėjas gavo Užsakovo pranešimą apie Sutarties atsisakymą. Paslaugos teikėjas gali negrąžinti Užsakovui jo sumokėtų sumų tol, kol Įranga negrąžinta Paslaugos teikėjui arba kol Užsakovas pateikia įrodymą, kad Įranga yra išsiųsta Paslaugos teikėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

7.7. Grąžindamas Užsakovui visas sumokėtas sumas, Paslaugos teikėjas įsipareigoja naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Užsakovas mokėdamas Paslaugos teikėjui, nebent Užsakovas sutiko dėl kitokio būdo.

8. Komentarų pateikimo sąlygos

8.1. Užsakovas turi teisę pareikšti savo nuomonę apie teikiamą Paslaugą.

8.2. Naudodamasis 8.1. punkte nurodyta teise, Užsakovas patvirtina ir garantuoja, kad bet kokia jo išreikšta nuomonė ir / arba bet kokia kita pateikta informacija atitiks šiuos reikalavimus:

– bus teisinga, tiksli, neapgaulinga ar kitaip klaidinanti;
– nepažeis Paslaugos teikėjo ar trečiųjų asmenų teisių, teisėtų interesų;
– nepažeis visuomenės moralės principų;
– nežemins žmogaus garbės ir orumo;
– nekurstys tautinės, rasinės, religinės, lytinės ar socialinės neapykantos bei diskriminacijos;
– nebus šmeižianti ar dezinformuojanti;
– neskatins prievartos, agresijos, panikos;
– neskatins elgesio, keliančio grėsmę sveikatai, saugumui ir aplinkai;
– nebus piktnaudžiaujanti prietarais, žmonių pasitikėjimu, jų patirties ar žinių stoka;
– nepažeis jokių įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;
– nesukurs jokių teisinių įsipareigojimų Paslaugos teikėjui.

8.3. Užsakovas supranta, kad jis pats, o ne Paslaugos teikėjas yra atsakingas už visą ir bet kokią informaciją, kurią Užsakovas platina naudodamasis Paslaugos teikėjo svetaine.

8.4. Paslaugos teikėjas pasilieka teisę savo nuožiūra bet kada panaikinti bet kuriuos Užsakovo pateiktus komentarus apie tai jo neinformavęs.

8.5. Teikdamas informaciją svetainėje, Užsakovas neatlygintinai, visam autorių turtinių teisių galiojimo laikotarpiui, neribojant galiojimo teritorijos suteikia Paslaugos teikėjui visas neišimtines autoriaus turtines teises. Visa šiame punkte nurodyta intelektinė nuosavybė suteikiama Paslaugos teikėjui nuo informacijos pateikimo momento ir gali būti naudojama visais įmanomais galimais būdais.

9. Intelektinė nuosavybė

9.1. Visos teisės į Paslaugos teikėjo svetainę yra saugomos. Jokia svetainėje esanti informacija negali būti atgaminama jokia forma, padaroma viešai prieinama, platinama ir / arba kitaip naudojama be išankstinio raštiško Paslaugos teikėjo sutikimo.

10. Šalių atsakomybė

10.1. Už šios Sutarties pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10.2. Užsakovas aiškiai supranta ir sutinka, kad Paslaugos teikėjas yra tik nuotolinės pagalbos teikėjas, siūlantis papildomą pagalbą faktiniam Paslaugos gavėjui. Paslaugos teikėjas nepakeičia jokių pagalbos tarnybų (Bendrojo pagalbos centro, Greitosios medicinos pagalbos stoties, priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų, policijos) teikiamos pagalbos ir jokiais atvejais neatsako už iškviestų pagalbos tarnybų nesavalaikį atvykimą ar neatvykimą, už faktinio Paslaugos gavėjo sveikatos pablogėjimą ar bet kokią žalą ir / ar nuostolius, atsiradusius Paslaugos teikimo metu. Paslaugos teikėjas neatlygina Užsakovui / faktiniam Paslaugos gavėjui jokių išlaidų, nuostolių ir / ar žalos, atsiradusios Paslaugos teikimo metu.

11. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

11.1. Sutartis galioja vienerius metus. Jei suėjus vienerių metų terminui, nė viena šalis raštu (elektroniniu paštu) nepareiškia kitai šaliai noro jos nebetęsti, Sutartis laikoma automatiškai pratęsta dar vieneriems metams. Tokių pratęsimų skaičius nėra ribojamas.

11.2. Bet kuri šalis turi teisę nenurodydama priežasčių nutraukti Sutartį įspėdama kitą šalį apie nutraukimą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų. Užsakovui ar faktiniam Paslaugos gavėjui mirus, Sutartis nutrūksta automatiškai nuo to momento, kai Paslaugos teikėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie Užsakovo ar faktinio Paslaugos gavėjo mirtį.

11.3. Nutraukus Sutartį ir Užsakovui grąžinus Įrangą, Užsakovui proporcingai grąžinamas mokestis už apmokėtą Paslaugos teikimo laikotarpį po Sutarties nutraukimo dienos. Aktyvavimo mokestis nėra grąžinamas.

12. Taikytina teisė, teismingumas, skundų nagrinėjimo tvarka ir Sutarties aiškinimas

12.1. Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.2. Visi dėl šios Sutarties kylantys ginčai sprendžiami derybomis. Šalims nesusitarus per 30 (trisdešimt) dienų nuo ginčo pradžios, ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka pagal Užsakovo gyvenamąją vietą. Jei Užsakovas yra juridinis asmuo, ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka pagal Paslaugos teikėjo registruotos buveinės vietą.

12.3. Užsakovas, manydamas, kad Paslaugos teikėjas pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, pirmiausia privalo raštu kreiptis į Paslaugos teikėją ir nurodyti savo reikalavimus. Užsakovas privalo kreiptis į Paslaugos teikėją ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie galimą savo teisių pažeidimą. Paslaugos teikėjas, nesutikdamas su Užsakovo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Užsakovo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti Užsakovui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

13. Informacijos siuntimas

13.1. Paslaugos teikėjas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Užsakovui užsakymo pateikimo metu pasirinktu būdu – Registracijos duomenyse jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba paštu jo nurodytu adresu.

13.2. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Užsakovas siunčia svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais.

Šios Taisyklės patvirtintos 2016-05-12 direktoriaus įsakymu Nr. __________________ ir 2016-05-__ paskelbtos svetainėje.

 

 

2. Sutartis su Pagalbos linijos paslaugos gavėju.

 

Sutartis
2016-__-__
Vilnius

__________ _________, asmens kodas ____________, gyv. _____________, toliau vadinamas Paslaugos gavėju, ir

Nacionalinis pagalbos centras, juridinio asmens kodas 300128323, buveinės adresas Konstitucijos pr. 23A, 08105 Vilnius, atstovaujamas direktoriaus Ričardo Bernotavičiaus, veikiančio pagal viešosios įstaigos įstatus, toliau vadinamas Paslaugos teikėju, toliau Paslaugos gavėjas ir Paslaugos teikėjas yra kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

kadangi:

 • Paslaugos gavėjui reikalinga nuotolinės pagalbos nutikus nenumatytam atvejui (pavyzdžiui, nugriuvus ar staiga sunegalavus) paslauga (toliau vadinama Paslauga),
 • Paslaugos teikėjas turi apmokytus pirmosios pagalbos specialistus ir su Paslaugos teikėju yra sudaryta Paslaugos užsakymo sutartis dėl Paslaugos teikimo Paslaugos gavėjui,

sudaro šią sutartį, toliau vadinama Sutartimi, ir susitaria dėl žemiau išvardintų sąlygų:

 1. Sutarties objektas
  • Paslaugos teikėjas įsipareigoja teikti Paslaugos gavėjui Paslaugą pagal Paslaugos užsakymo sutartį, sudarytą dėl Paslaugos teikimo Paslaugos gavėjui, ir šią Sutartį, o Paslaugos gavėjas įsipareigoja priimti Paslaugos teikėjo teikiamą Paslaugą.
 2. Paslaugos teikėjo teisės ir pareigos
  • Paslaugos teikėjas įsipareigoja:
   • savo sąskaita pateikti paruoštą naudoti pagalbos linijos įrangą (toliau vadinama Įranga) su jos naudojimo instrukcija. Paslaugos teikėjas perduodamas Įrangą neperduoda nuosavybės teisės į ją;
   • teikti kokybišką, nenutrūkstamą Paslaugą 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę, atsižvelgdamas į Paslaugos gavėjo pateiktus duomenis apie sveikatą:
    • greitai ir tiksliai reaguoti į Įrangos pagalbos mygtuko paspaudimą išklausant Paslaugos gavėją ir užduodant reikalingus klausimus;
    • operatyviai suteikti pagalbą Paslaugos gavėjui, neperduodant duomenų pagalbos tarnyboms, jei Paslaugos teikėjas įvertina, kad pats gali suteikti pagalbą (patarimus, paaiškinimus, nurodymus ir pan.) Paslaugos gavėjui komunikuodamas su juo per Įrangą;
    • nustatęs, kad į Paslaugos gavėjo pagalbos prašymą turi reaguoti asmenys, į kuriuos kreiptis iškilus būtinybei įpareigojo Paslaugos gavėjas, Paslaugos teikėjas susisiekia Paslaugos gavėjo suteiktais jų kontaktiniais duomenimis;
    • nustatęs, kad į Paslaugos gavėjo pagalbos prašymą turi reaguoti pagalbos tarnybos, Paslaugos teikėjas parengia ir perduoda pranešimą apie pagalbos poreikį atitinkamai pagalbos tarnybai;
   • teikdamas Paslaugą, veikti sąžiningai ir protingai, kad tai labiausiai atitiktų Paslaugų gavėjo interesus;
   • turėti (tvarkyti) Paslaugos gavėjo sveikatos duomenis, juos pildyti bei saugoti įstatymų nustatyta tvarka;
   • visą informaciją ir asmens duomenis, gautus pagal Sutartį, naudoti išimtinai tik Sutarties vykdymo tikslais ir vadovaujantis galiojančiais teisės aktais bei Paslaugos teikėjo patvirtintomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.
 1. Paslaugos gavėjo teisės, pareigos, sutikimai, patvirtinimai
  • Tinkamo Paslaugos suteikimo tikslu Paslaugos gavėjas kartu su pasirašyta Sutartimi įsipareigoja pateikti Paslaugos teikėjui:
   • duomenis apie savo sveikatą. Paslaugos gavėjas supranta, kad būtina pateikti visus reikšmingus duomenis apie savo sveikatą Paslaugos teikėjui;
   • asmenų, į kuriuos Paslaugos teikėjas galėtų kreiptis iškilus būtinybei, kontaktinius duomenis. Pateikdamas šių asmenų kontaktinius duomenis (vardą, pavardę ir telefono numerį) Paslaugų teikėjui, Paslaugų gavėjas patvirtina ir garantuoja, kad šie asmenys yra davę jam savo sutikimą dėl jų kontaktinių asmens duomenų tvarkymo Paslaugos teikimo tikslu;
   • nurodyti bent vieną asmenį, pateikiant jo kontaktinius duomenis (vardą, pavardę ir telefono numerį), turintį Paslaugos gavėjo gyvenamosios vietos atsarginius raktus ir galintį būtinybės atveju atvykti į Paslaugos gavėjo gyvenamąją vietą greičiau nei per 10 minučių. Pateikdamas šių asmenų kontaktinius duomenis (vardą, pavardę ir telefono numerį) Paslaugų teikėjui, Paslaugų gavėjas patvirtina ir garantuoja, kad šie asmenys yra davę jam savo sutikimą dėl jų kontaktinių asmens duomenų tvarkymo Paslaugos teikimo tikslu ir atvykimo į Paslaugos gavėjo gyvenamąją vietą, iškilus būtinybei.
  • Paslaugos gavėjas:
   • įsipareigoja saugoti jam perduotą Paslaugos teikėjo Įrangą, naudotis ja griežtai laikantis Paslaugos teikėjo rašytinių ir žodinių instrukcijų ir esant bet kokiems Įrangos veikimo sutrikimams, nedelsiant kreiptis į Paslaugos teikėją tel.8 52 555755;
   • supranta, kad nutraukus Paslaugos užsakymo sutartį, Įranga turės būti grąžinta Paslaugos teikėjui tokios būklės, kokios ji buvo pristatyta, atsižvelgiant į Įrangos normalų nusidėvėjimą, ir, kad praradus ar sugadinus Įrangą, Paslaugos užsakovas įsipareigoja sumokėti Paslaugos teikėjui Įrangos kainą. Įrangos kaina yra nurodyta Paslaugos užsakymo sutartyje.
  • Pasirašydamas šią Sutartį, Paslaugos gavėjas patvirtina, kad yra susipažinęs su Paslaugos užsakymo sutarties Paslaugos gavėjui turiniu ir sutinka, kad Paslaugos teikėjas teiktų jam Paslaugą.
  • Pasirašydamas šią Sutartį, Paslaugos gavėjas sutinka, kad Paslaugos teikėjas:
   • tvarkytų jo asmens duomenis (vardas, pavardė, gyv. vieta, telefono numeris, amžius, lytis, buvimo vieta, patekimo į gyv. vietą informacija, fiziniai parametrai (pargriuvimas, judesių, judėjimo statistika), pasiklausymas per įrenginį, jei suveikė davikliai, ar buvo paspaustas pavojaus mygtukas), įskaitant ypatingus sveikatos duomenis, Paslaugos teikimo tikslu;
   • siekdamas tinkamai suteikti Paslaugos gavėjui Paslaugą, esant būtinybei, perduotų Paslaugos gavėjo duomenis pagalbos tarnyboms (Bendrajam pagalbos centrui, Greitosios medicinos pagalbos stočiai, priešgaisrinėms gelbėjimo tarnyboms, policijai).
  • Paslaugos gavėjas supranta, kad Paslaugos teikėjo funkcija yra reaguoti į nenumatytą atvejį (Paslaugos gavėjo pargriuvimas ar staigus sunegalavimas) ir imtis Sutarties 2.1.2. punkte nurodytų veiksmų, todėl Paslaugos gavėjas supranta, kad jis negali skambinti Paslaugos teikėjui norėdamas tiesiog pasikalbėti. Paslaugos teikėjas, gali teikti konsultavimo telefonu paslaugas už papildomą, iš anksto su Paslaugos užsakovu suderintą mokestį.
 1. Sutarties galiojimas

4.1. Sutartis galioja tol, kol galioja Paslaugos užsakymo sutartis, sudaryta dėl Paslaugos teikimo Paslaugos gavėjui. Ši Sutartis automatiškai pasibaigia, pasibaigus Paslaugos užsakymo sutarčiai.

 1. Šalių rekvizitai ir parašai
 

Paslaugos gavėjas

 

Paslaugos teikėjas

Vardas, pavardėNacionalinis pagalbos centras
Asmens kodas: _________Juridinio asmens kodas: 300128323
Gyv. adresas: __________Buveinės adresas: Konstitucijos pr. 23A, 08105 Vilnius
 

Vardas, pavardė

Direktorius

Ričardas Bernotavičius

 

 

 

3. Sutartis su Pagalbos linijos paslaugos užsakovu ir gavėju

 

PATVIRTINTA
NACIONALINIO PAGALBOS CENTRO
direktoriaus 2016-05-12
įsakymu Nr. _________

Nuotolinės pagalbos paslaugos užsakymo taisyklės
 
Norėdami užsakyti nuotolinės pagalbos paslaugą ir ja naudotis, Jūs privalote perskaityti ir sutikti su žemiau išdėstytomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės arba Sutartis) bei jų laikytis. Uždėdami varnelę ties „Su taisyklėmis sutinku“ patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, jas supratote ir sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis bei įsipareigojate jų laikytis.

1.Bendrosios nuostatos

1.1. Šis dokumentas yra nuotolinės pagalbos paslaugos (toliau – Paslauga arba Paslaugos) užsakymo sutartis, kuri yra sudaroma tarp Nacionalinio pagalbos centro, juridinio asmens kodas 300128323, Konstitucijos pr. 23A, Vilnius, (toliau – Paslaugos teikėjas) ir Jūsų (toliau – Paslaugos gavėjas).

1.2. Paslaugos teikėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles, apie pakeitimus pranešdamas raštu interneto svetainėje www.pagalboslinija.lt. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo dienos.

1.3. Apie tokius pakeitimus, kurie sunkina Paslaugos gavėjo padėtį (pavyzdžiui, Paslaugos kainos padidinimas), Paslaugos teikėjas informuoja Paslaugos gavėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba registruotu paštu jo nurodytu adresu ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo dienos. Laikoma, kad Paslaugos gavėjas sutinka su šiais pakeitimais, jei jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos nepraneša Paslaugos teikėjui, jog su jais nesutinka. Jeigu Paslaugos gavėjas nesutinka su Paslaugos teikėjo siūlomais aukščiau paminėtais pakeitimais, Paslaugos gavėjas turi teisę nedelsdamas nutraukti Sutartį, pranešdamas apie Sutarties nutraukimą el. pašto adresu info@pagalboslinija.lt arba telefonu 8 52 555755 iki dienos, kurią bus pradėti taikyti tokie pakeitimai.

2.Paslaugos aprašymas ir kainos

Planas Nr. 1

Paslaugos naudojimo laikotarpiui suteikiama įranga:

Nuotolinės pagalbos įrenginys  BRING+
Belaidis pagalbos mygtukas

Paslaugos aprašymas:

 • Nuotolinė pagalba 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę
 • Kaupiama išsami Paslaugos gavėjo sveikatos istorija
 • Pasitelkiami artimųjų kontaktai, raktai avariniam atidarymui
 • Bendradarbiaujama su Bendruoju pagalbos centru
 • Paslaugą teikia apmokyti pirmosios pagalbos specialistai

7,95 Eur/mėn. – mokant kas 24 mėn.
8,95 Eur/mėn. – mokant kas 12 mėn.
10,95 Eur/mėn. – mokant kas 1 mėn.

Aktyvavimas – 139 Eur (mokestis negrąžinamas, išskyrus atsisakius Sutarties Taisyklių 7 skyriuje numatyta tvarka

Planas Nr. 2

Paslaugos naudojimo laikotarpiui suteikiama įranga:

Nuotolinės pagalbos įrenginys  BRING+
Belaidis pagalbos mygtukas
Gaisro jutiklis

Paslaugos aprašymas:

 • Nuotolinė pagalba 24 val. per parą,7 dienas per savaitę
 • Kaupiama išsami Paslaugos gavėjo sveikatos istorija
 • Pasitelkiami artimųjų kontaktai, raktai avariniam atidarymui
 • Bendradarbiaujama su Bendruoju pagalbos centru
 • Paslaugą teikia apmokyti pirmosios pagalbos specialistai

8,95 Eur/mėn. – mokant kas 24 mėn.
9,95 Eur/mėn. – mokant kas 12 mėn.
11,95 Eur/mėn. – mokant kas 1 mėn.

Aktyvavimas – 169 Eur (mokestis negrąžinamas, išskyrus atsisakius Sutarties Taisyklių 7 skyriuje numatyta tvarka

Užsakius Paslaugą, Įrangos pakavimas ir pristatymas Lietuvos teritorijoje yra nemokamas. Bet kada vėliau užsakant papildomą įrangą, pakavimas ir pristatymas Lietuvos teritorijoje (išskyrus Neringą) yra 6,90 EUR.

3.Paslaugos teikėjo teisės, pareigos, patvirtinimai

3.1. Paslaugos teikėjas įsipareigoja:

3.1.1. savo sąskaita pateikti paruoštą naudoti pagalbos linijos įrangą (toliau vadinama Įranga) su jos naudojimo instrukcija. Paslaugos teikėjas perduodamas Įrangą neperduoda nuosavybės teisės į ją;

3.1.2.teikti kokybišką, nenutrūkstamą Paslaugą 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę, atsižvelgdamas į Paslaugos gavėjo pateiktus duomenis apie sveikatą:

– greitai ir tiksliai reaguoti į Įrangos pagalbos mygtuko paspaudimą išklausant Paslaugos gavėją ir užduodant reikalingus klausimus;

– operatyviai suteikti pagalbą Paslaugos gavėjui, neperduodant duomenų pagalbos tarnyboms, jei Paslaugos teikėjas įvertina, kad pats gali suteikti pagalbą (patarimus, paaiškinimus, nurodymus ir pan.) Paslaugos gavėjui komunikuodamas su juo per Įrangą;

– nustatęs, kad į Paslaugos gavėjo pagalbos prašymą turi reaguoti asmenys, į kuriuos kreiptis iškilus būtinybei įpareigojo Paslaugos gavėjas, Paslaugos teikėjas susisiekia Paslaugos gavėjo suteiktais jų kontaktiniais duomenimis;

– nustatęs, kad į Paslaugos gavėjo pagalbos prašymą turi reaguoti pagalbos tarnybos, Paslaugos teikėjas parengia ir perduoda pranešimą apie pagalbos poreikį atitinkamai pagalbos tarnybai;

3.1.3.   teikdamas Paslaugą, veikti sąžiningai ir protingai, kad tai labiausiai atitiktų Paslaugų gavėjo interesus;

3.1.4.   turėti (tvarkyti) Paslaugos gavėjo sveikatos duomenis, juos pildyti bei saugoti įstatymų nustatyta tvarka.

3.2. Paslaugos teikėjas patvirtina, kad, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais bei Paslaugos teikėjo patvirtintomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, Paslaugos gavėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi Paslaugos teikimo tikslu ir, kaip kliento, tiesioginės rinkodaros tikslu, jei Paslaugos gavėjas nėra tam paprieštaravęs. Paslaugos teikėjas įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir neatskleisti Paslaugos gavėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, tiesiogiai nesusijusiems su Paslaugos teikėjo teikiamomis Paslaugomis. Paslaugos gavėjas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, paspausdamas atsisakymo nuorodą atsiųstame el. laiške, pranešdamas apie tai el. paštu info@pagalboslinija.lt, parašydamas adresu Nacionalinis pagalbos centras, Konstitucijos pr. 23A, Vilnius; susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis.

4.Paslaugos gavėjo teisės, pareigos, sutikimai, patvirtinimai

4.1. Tinkamo Paslaugos suteikimo tikslu Paslaugos gavėjas įsipareigoja pateikti Paslaugos teikėjui:

4.1.1. duomenis apie savo sveikatą. Paslaugos gavėjas supranta, kad būtina pateikti visus reikšmingus duomenis apie savo sveikatą Paslaugos teikėjui;

4.1.2. asmenų, į kuriuos Paslaugos teikėjas galėtų kreiptis iškilus būtinybei, kontaktinius duomenis. Pateikdamas šių asmenų kontaktinius duomenis (vardą, pavardę ir telefono numerį) Paslaugų teikėjui, Paslaugų gavėjas patvirtina ir garantuoja, kad šie asmenys yra davę jam savo sutikimą dėl jų kontaktinių asmens duomenų tvarkymo Paslaugos teikimo tikslu;

4.1.3. nurodyti bent vieną asmenį, pateikiant jo kontaktinius duomenis (vardą, pavardę ir telefono numerį), turintį Paslaugos gavėjo gyvenamosios vietos atsarginius raktus ir galintį būtinybės atveju atvykti į Paslaugos gavėjo gyvenamąją vietą greičiau nei per 10 minučių. Pateikdamas šių asmenų kontaktinius duomenis (vardą, pavardę ir telefono numerį) Paslaugų teikėjui, Paslaugų gavėjas patvirtina ir garantuoja, kad šie asmenys yra davę jam savo sutikimą dėl jų kontaktinių asmens duomenų tvarkymo Paslaugos teikimo tikslu ir atvykimo į Paslaugos gavėjo gyvenamąją vietą, iškilus būtinybei.

4.2. Paslaugos gavėjas:

4.2.1. įsipareigoja saugoti jam perduotą Paslaugos teikėjo Įrangą, naudotis ja griežtai laikantis Paslaugos teikėjo rašytinių ir žodinių instrukcijų ir esant bet kokiems Įrangos veikimo sutrikimams, nedelsiant kreiptis į Paslaugos teikėją tel. 8 52 555755;

4.2.2. supranta, kad nutraukus Paslaugos užsakymo sutartį, Įranga turės būti grąžinta Paslaugos teikėjui tokios būklės, kokios ji buvo pristatyta, atsižvelgiant į Įrangos normalų nusidėvėjimą, ir, kad praradus ar sugadinus Įrangą, Paslaugos Paslaugos gavėjas įsipareigoja sumokėti Paslaugos teikėjui Įrangos kainą. Įrangos kaina yra nurodyta Taisyklių 7 skyriuje.

4.3. Užsakydamas Paslaugą, Paslaugos gavėjas sutinka, kad Paslaugos teikėjas:

4.3.1. tvarkytų jo asmens duomenis (vardas, pavardė, gyv. vieta, telefono numeris, amžius, lytis, buvimo vieta, patekimo į gyv. vietą informacija, fiziniai parametrai (pargriuvimas, judesių, judėjimo statistika), pasiklausymas per įrenginį, jei suveikė davikliai, ar buvo paspaustas pavojaus mygtukas), įskaitant ypatingus sveikatos duomenis, Paslaugos teikimo tikslu;

4.3.2. siekdamas tinkamai suteikti Paslaugos gavėjui Paslaugą, esant būtinybei, perduotų Paslaugos gavėjo duomenis pagalbos tarnyboms (Bendrajam pagalbos centrui, Greitosios medicinos pagalbos stočiai, priešgaisrinėms gelbėjimo tarnyboms, policijai).

4.3. Paslaugos gavėjas supranta, kad Paslaugos teikėjo funkcija yra reaguoti į nenumatytą atvejį (Paslaugos gavėjo pargriuvimas ar staigus sunegalavimas) ir imtis Sutarties 3.1.2. punkte nurodytų veiksmų, todėl Paslaugos gavėjas supranta, kad jis negali skambinti Paslaugos teikėjui norėdamas tiesiog pasikalbėti. Paslaugos teikėjas, gali teikti konsultavimo telefonu paslaugas už papildomą, iš anksto su Paslaugos gavėju suderintą mokestį.

4.4. Paslaugos gavėjas įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir / ar papildyti duomenis, kuriuos jis pateikė Paslaugos teikėjui pateikdamas Paslaugos užsakymą, šiems duomenims pasikeitus. Šalys susitaria, jog Paslaugos teikėjas vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Paslaugos gavėjo pateikti duomenys yra teisingi ir išsamūs. Paslaugos teikėjas jokiu atveju nebus atsakingas už nuostolius, atsiradusius Paslaugos gavėjui ir / ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Paslaugos gavėjas nurodė neteisingus ir / ar neišsamius duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

5.Paslaugos užsakymas

5.1. Paslaugos gavėjas užsako Paslaugą, pateikdamas Paslaugos teikėjui užsakymą telefonu 8 52 555755 arba naudodamasis elektronine interneto svetainės www.pagalboslinija.lt užsakymų pateikimo sistema.

6.Apmokėjimas už Paslaugą

6.1. Paslaugos teikėjas pradeda teikti Paslaugas tik po to, kai Paslaugos gavėjas apmoka už Paslaugas ir pinigai patenka į Paslaugos teikėjo sąskaitą banke. Paslaugos gavėjui nesumokėjus, Sutartis nutrūksta (laikoma, kad Paslaugos gavėjas atsisakė Sutarties), o Paslaugos teikėjas neturi pareigos teikti Paslaugos Paslaugos gavėjui.

6.2. Užsakymo metu Paslaugos gavėjas gali pasirinkti mokėjimo planą ir už Paslaugą mokėti: a) kas 24 mėn.; b) kas 12 mėn.; c) kas 1 mėn.

6.3. Sąskaitos už būsimą laikotarpį pateikiamos užsakymo metu nurodytu Paslaugos gavėjo elektroninio pašto adresu ar kitu užsakymo pateikimo metu Paslaugos gavėjo pasirinktu būdu. Sąskaitos turi būti apmokėtos per 7 (septynias) dienas nuo jų pateikimo dienos.

6.4. Paslaugos gavėjui vėluojant apmokėti sąskaitą daugiau kaip 14 (keturiolika) dienų, Paslaugos teikimas sustabdomas, informuojant apie tai Paslaugos gavėją jo elektroninio pašto adresu, iki į Paslaugos gavėjo sąskaitą bus sumokėta skolos suma. Paslaugos teikimo atnaujinimas, kai Paslauga atnaujinama per 30 (trisdešimt) dienų, yra nemokamas. Kai Paslaugos teikimas atnaujinamas vėliau nei po 30 (trisdešimt) dienų, taikomas Paslaugos atnaujinimo mokestis – 11,95 EUR.

6.5. Tuo atveju, jei Paslaugos gavėjas nesumoka priklausančios mokėti sumos ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų, Paslaugos teikėjas įgyja teisę nutraukti Sutartį ir reikalauti grąžinti Įrangą.

6.6. Paslaugos teikėjas turi teisę skaičiuoti 0,05% delspinigius už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną. Už kiekvieną pradelstą mėnesį gali būti taikomas papildomas 2,90 EUR skolos administravimo mokestis.

7.Įrangos pristatymas

7.1. Užsakius Paslaugą ir gavus apmokėjimą, šalių suderintu terminu Paslaugos gavėjo nurodytu adresu pristatoma Įranga. Paslaugos teikėjas perduodamas Paslaugos gavėjui Įrangą neperduoda nuosavybės teisės į ją.

7.2. Paslaugos teikimo pradžia laikoma Įrangos pristatymo data.

7.3. Paslaugos gavėjas sutinka, kad Paslaugos gavėjo užsakyme nurodytu adresu pristačius Įrangą ir Įrangą priėmusiam asmeniui ir / arba Paslaugos gavėjui pasirašius jos perdavimo – priėmimo akte, laikoma, kad Įranga yra tinkamai perduota Paslaugos gavėjui ir Paslaugos gavėjas dėl to neturi jokių pretenzijų.

7.4. Pristačius Įrangą, Paslaugos gavėjas, asmuo, nurodytas Paslaugos gavėjo užsakyme, arba asmuo, esantis užsakyme nurodytu adresu, privalo patikrinti Įrangos būklę.

7.5. Jei Paslaugos gavėjas, asmuo, nurodytas Paslaugos gavėjo užsakyme, arba asmuo, esantis užsakyme nurodytu adresu ir priimantis Įrangą, pastebi išorinį siuntos pažeidimą, jis privalo tai pažymėti Įrangos priėmimo – perdavimo akte bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Paslaugos gavėjui, asmeniui, nurodytam Paslaugos gavėjo užsakyme, arba asmeniui, esančiam užsakyme nurodytu adresu, pasirašius Įrangos priėmimo – perdavimo akte be pastabų, laikoma, kad Įranga perduota nepažeista.

7.6. Jeigu Paslaugos gavėjas atsisako priimti Įrangą arba Įrangos pristatymas Paslaugos gavėjui yra neįmanomas dėl to, kad Paslaugos gavėjas, užsakydamas Paslaugą, nurodė neteisingą savo adresą ar adresą, kur turi būti pristatyta Įranga, Paslaugos gavėjas privalo atlyginti visus Paslaugos teikėjo nuostolius, susijusius su Sutarties vykdymu.
7.7. Paslaugos teikėjas neatsako už Įrangos pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Paslaugos teikėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

7.8. Nutraukus Sutartį, Paslaugos gavėjas įsipareigoja savo sąskaita grąžinti Paslaugos teikėjui Įrangą tokios būklės, kokios ji buvo pristatyta, atsižvelgiant į Įrangos normalų nusidėvėjimą. Praradus ar sugadinus Įrangą, Paslaugos gavėjas įsipareigoja sumokėti Paslaugos teikėjui Įrangos kainą. Įrangos kaina yra:

Įrangos pavadinimasKaina EUR
Nuotolinės pagalbos įrenginys BRING+ T30G189,00
Belaidis mygtukas BRING+ RC30P42,00
Nauja apyrankė BRING+ RC30P belaidžiui mygtukui11,00
Belaidis gaisro jutiklis SD1042,00
Mobilaus ryšio SIM kortelė 12,00

8.Teisė atsisakyti Sutarties, Įrangos bei pinigų grąžinimo tvarka

8.1. Paslaugos gavėjas, nenurodydamas priežasties, per 14 (keturiolika) dienų nuo Sutarties sudarymo (užsakymo Paslaugos teikėjui pateikimo) dienos turi teisę atsisakyti Sutarties pranešdamas apie tai Paslaugos teikėjui.

8.2. Apie Sutarties atsisakymą Paslaugos gavėjas Paslaugos teikėjui praneša vienu iš šių būdų: užpildydamas pavyzdinę sutarties atsisakymo formą https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9 arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti Sutarties. Pranešimas dėl Sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu info@pagalboslinija.lt. Gavęs Paslaugos gavėjo pranešimą dėl Sutarties atsisakymo, Paslaugos teikėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

8.3. Paslaugos gavėjui įgyvendinus teisę atsisakyti Sutarties, pasibaigia šalių pareigos vykdyti Sutartį.

8.4. Jei Įranga jau buvo pristatyta Paslaugos gavėjo nurodytu adresu, Paslaugos gavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą pateikimo Paslaugos teikėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti Įrangą Paslaugos teikėjui. Įrangą Paslaugos teikėjui reikia grąžinti adresu, kuris Paslaugos teikėjo nurodomas Paslaugos gavėjui atsiųstame patvirtinime apie pranešimo dėl Sutarties atsisakymo gavimą. Įrangos grąžinimą apmoka Paslaugos gavėjas ir Paslaugos teikėjas jam šių išlaidų nekompensuoja.

8.5. Grąžindamas Įrangą, Paslaugos gavėjas privalo tinkamai supakuoti Įrangą, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Paslaugos teikėjas neatsako už Įrangą, kuri buvo išsiųsta netinkamai supakuota, netinkamai nurodžius adresą, taip pat, jei Įranga buvo prarasta ar sugadinta siuntimo metu.

8.6. Pinigai Paslaugos gavėjui grąžinami per 14 (keturiolika) dienų po to, kai Paslaugos teikėjas gavo Paslaugos gavėjo pranešimą apie Sutarties atsisakymą. Paslaugos teikėjas gali negrąžinti Paslaugos gavėjui jo sumokėtų sumų tol, kol Įranga negrąžinta Paslaugos teikėjui arba kol Paslaugos gavėjas pateikia įrodymą, kad Įranga yra išsiųsta Paslaugos teikėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

8.7. Grąžindamas Paslaugos gavėjui visas sumokėtas sumas, Paslaugos teikėjas įsipareigoja naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Paslaugos gavėjas mokėdamas Paslaugos teikėjui, nebent Paslaugos gavėjas sutiko dėl kitokio būdo.

9.Komentarų pateikimo sąlygos

9.1. Paslaugos gavėjas turi teisę pareikšti savo nuomonę apie teikiamą Paslaugą.

9.2. Naudodamasis 9.1. punkte nurodyta teise, Paslaugos gavėjas patvirtina ir garantuoja, kad bet kokia jo išreikšta nuomonė ir / arba bet kokia kita pateikta informacija atitiks šiuos reikalavimus:

– bus teisinga, tiksli, neapgaulinga ar kitaip klaidinanti;
– nepažeis Paslaugos teikėjo ar trečiųjų asmenų teisių, teisėtų interesų;
– nepažeis visuomenės moralės principų;
– nežemins žmogaus garbės ir orumo;
– nekurstys tautinės, rasinės, religinės, lytinės ar socialinės neapykantos bei diskriminacijos;
– nebus šmeižianti ar dezinformuojanti;
– neskatins prievartos, agresijos, panikos;
– neskatins elgesio, keliančio grėsmę sveikatai, saugumui ir aplinkai;
– nebus piktnaudžiaujanti prietarais, žmonių pasitikėjimu, jų patirties ar žinių stoka;
– nepažeis jokių įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;
– nesukurs jokių teisinių įsipareigojimų Paslaugos teikėjui.

9.3. Paslaugos gavėjas supranta, kad jis pats, o ne Paslaugos teikėjas yra atsakingas už visą ir bet kokią informaciją, kurią Paslaugos gavėjas platina naudodamasis Paslaugos teikėjo svetaine.

9.4. Paslaugos teikėjas pasilieka teisę savo nuožiūra bet kada panaikinti bet kuriuos Paslaugos gavėjo pateiktus komentarus apie tai jo neinformavęs.

9.5. Teikdamas informaciją svetainėje, Paslaugos gavėjas neatlygintinai, visam autorių turtinių teisių galiojimo laikotarpiui, neribojant galiojimo teritorijos suteikia Paslaugos teikėjui visas neišimtines autoriaus turtines teises. Visa šiame punkte nurodyta intelektinė nuosavybė suteikiama Paslaugos teikėjui nuo informacijos pateikimo momento ir gali būti naudojama visais įmanomais galimais būdais.

10.Intelektinė nuosavybė

10.1. Visos teisės į Paslaugos teikėjo svetainę yra saugomos. Jokia svetainėje esanti informacija negali būti atgaminama jokia forma, padaroma viešai prieinama, platinama ir / arba kitaip naudojama be išankstinio raštiško Paslaugos teikėjo sutikimo.

11. Šalių atsakomybė

11.1. Už šios Sutarties pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11.2. Paslaugos gavėjas aiškiai supranta ir sutinka, kad Paslaugos teikėjas yra tik nuotolinės pagalbos teikėjas, siūlantis papildomą pagalbą Paslaugos gavėjui. Paslaugos teikėjas nepakeičia jokių pagalbos tarnybų (Bendrojo pagalbos centro, Greitosios medicinos pagalbos stoties, priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų, policijos) teikiamos pagalbos ir jokiais atvejais neatsako už iškviestų pagalbos tarnybų nesavalaikį atvykimą ar neatvykimą, už Paslaugos gavėjo sveikatos pablogėjimą ar bet kokią žalą ir / ar nuostolius, atsiradusius Paslaugos teikimo metu. Paslaugos teikėjas neatlygina Paslaugos gavėjui jokių išlaidų, nuostolių ir / ar žalos, atsiradusios Paslaugos teikimo metu.

12. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

12.1. Sutartis galioja vienerius metus. Jei suėjus vienerių metų terminui, nė viena šalis raštu (elektroniniu paštu) nepareiškia kitai šaliai noro jos nebetęsti, Sutartis laikoma automatiškai pratęsta dar vieneriems metams. Tokių pratęsimų skaičius nėra ribojamas.

12.2. Bet kuri šalis turi teisę nenurodydama priežasčių nutraukti Sutartį įspėdama kitą šalį apie nutraukimą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų. Paslaugos gavėjui mirus, Sutartis nutrūksta automatiškai nuo to momento, kai Paslaugos teikėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie Paslaugos gavėjo mirtį.

12.3. Nutraukus Sutartį ir Paslaugos gavėjui grąžinus Įrangą, Paslaugos gavėjui proporcingai grąžinamas mokestis už apmokėtą Paslaugos teikimo laikotarpį po Sutarties nutraukimo dienos. Aktyvavimo mokestis nėra grąžinamas.

13.Taikytina teisė, teismingumas, skundų nagrinėjimo tvarka ir Sutarties aiškinimas

13.1. Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.2. Visi dėl šios Sutarties kylantys ginčai sprendžiami derybomis. Šalims nesusitarus per 30 (trisdešimt) dienų nuo ginčo pradžios, ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka pagal Paslaugos gavėjo gyvenamąją vietą. Jei Paslaugos gavėjas yra juridinis asmuo, ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka pagal Paslaugos teikėjo registruotos buveinės vietą.

13.3. Paslaugos gavėjas, manydamas, kad Paslaugos teikėjas pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, pirmiausia privalo raštu kreiptis į Paslaugos teikėją ir nurodyti savo reikalavimus. Paslaugos gavėjas privalo kreiptis į Paslaugos teikėją ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie galimą savo teisių pažeidimą. Paslaugos teikėjas, nesutikdamas su Paslaugos gavėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Paslaugos gavėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti Paslaugos gavėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

14.  Informacijos siuntimas

14.1. Paslaugos teikėjas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Paslaugos gavėjui užsakymo pateikimo metu pasirinktu būdu – jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba paštu jo nurodytu adresu.

14.2. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Paslaugos gavėjas siunčia svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais.

Šios Taisyklės patvirtintos 2016-05-12 direktoriaus įsakymu Nr. __________________ ir 2016-0_-__ paskelbtos svetainėje.